Regulamin Fun4Brain

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Osoby przystępujące do gry są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem.
  2. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.
  3. Gracze przystępują do gry na własną odpowiedzialność, a udział w grze oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  4. W przypadku zorganizowanych grup oraz rezerwacji obejmujących więcej niż jeden pokój tego samego dnia, osoba robiąca rezerwację zobowiązana jest do dokonania 100% przedpłaty na konto Fun4Brain najpóźniej na 3 dni przed terminem odbycia gry. W innym przypadku rezerwacje nie będą przyjęte lub zostaną anulowane.
  5. W momencie gdy wybrany przez Państwa termin rezerwacji dotyczy dnia, w którym robiona jest rezerwacja, prosimy o kontakt pod numerem 666 319 410 w celu potwierdzenia terminu. W innym przypadku rezerwacja nie zostanie uwzględniona.
  6. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych używek.
  7. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, pracownik Fun4Brain ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie siedziby firmy, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
  8. Firma Fun4Brain zastrzega sobie prawo do odmówienia klientom możliwości gry bez podania przyczyny.
  9. Promocje dotyczące ceny za grę nie łączą się.
  10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. ZASADY GRY
  1. W grze może wziąć udział od 2 do 5 osób.
  2. Minimalny wiek Gracza to 15 lat. Osoby młodsze mogą uczestniczyć w grze jedynie w obecności co najmniej jednej osoby powyżej 18 roku życia, która jednocześnie jest za te osoby odpowiedzialna.
  3. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi i klientów, siedziba firmy Fun4Brain jest stale monitorowana (wizja i fonia) a klienci ją odwiedzający wyrażają na to zgodę. W przypadku jakichkolwiek niejasności zastrzegamy sobie prawo do przesłania nagrań z monitoringu do Lockme w celu weryfikacji rzetelności wystawionych komentarzy na portalu Lockme.pl, a także do pozostałych, odpowiednich instytucji celem wyjaśnienia sprawy.
  4. Jeśli gracze spóźnią się na zarezerwowaną godzinę muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry lub unieważnienia rezerwacji bez zwrotu pieniędzy (w przypadku opłacenia gry z góry).
  5. W przypadku unieważnienia/nieodbycia gry z winy graczy, opłata za grę musi zostać wniesiona.
  6. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji, jednak nie później niż 24h przed zarezerwowanym terminem gry. W innym przypadku osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest opłacić grę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  7. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, arachnofobię, nyktofobię.
  8. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze. Osoby te mogą zostać wyproszone z lokalu przez Obsługę.
  9. W czasie gry zakazane jest korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, w tym również z telefonów komórkowych. W przypadku złamania tego punktu regulaminu pracownicy mają prawo wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
  10. Podczas gry niedozwolone jest używanie nadmiernej siły fizycznej oraz wspinanie się na elementy wyposażenia czy ich przesuwanie.
  11. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w czasie odbywania gry. W razie zniszczeń zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną lub zakupu nowego sprzętu. W razie trudności w uzyskaniu odszkodowania od sprawcy, Fun4Brain zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztu sprzętu/napraw od osoby rezerwującej termin gry.
  12. Fun4Brain nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieostrożnego zachowania oraz nieprzestrzegania regulaminu przez uczestników gry, a w szczególności zachowania mogącego narazić na utratę zdrowia lub uszkodzenie mienia osób trzecich.
  13. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom.
 3. VOUCHERY
  1. Voucher upoważnia do wzięcia udziału w jednej grze w wybranym pokoju dla grupy 2-4 osób.
  2. Voucher (Bilet na grę) można zakupić osobiście w siedzibie firmy lub zamówić drogą mailową pod adresem kontakt@fun4brain.pl. Wówczas wyślemy numer naszego konta bankowego, a po zaksięgowaniu wpłaty wyślemy Voucher mailem.
  3. Voucher jest ważny przez okres 2 miesięcy od daty zakupu.
  4. Osoba, która otrzymała Voucher i chciałaby go zrealizować, powinna dokonać rezerwacji wybranej przez siebie gry poprzez stronę internetową, telefonicznie 666 319 410 lub osobiście w siedzibie firmy.
  5. Nie ma możliwości zwrotu Vouchera.
  6. Osoby, które otrzymały voucher nie mają możliwości wymiany jego wartości na gotówkę.

      4. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Mateusz Marciniec, ul. Lechicka 59, 61-695 Poznań, NIP 6653007513
 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierająceszczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).
 3. Ze względu na przetwarzane przez nas dane osobowe, użytkownik ma prawo do:
  – żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub sprzeciwu przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli wcześniej była wyrażona na to zgoda,
 4. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem: kontakt@fun4brain.pl
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu dokonania rezerwacji gry drogą mailową, telefoniczną, w siedzibie firmy lub poprzez formularz rezerwacji na stronie www.fun4brain.pl.
 2. Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 5 to imię, nazwisko, email oraz numer telefonu osoby, na którą dokonana jest rezerwacja.
 2. .Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rezerwacji jest wykonanie umowy. Zawierając umowę o realizację Usługi – odbycie gry escape-room, Usługodawca może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Dane podane w formularzu rezerwacji zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 3. Faktury. Jeżeli Usługodawca wystawia fakturę, to w tym celu przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Użytkownika w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.
 4. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza zamówienia, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje mu swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.