Regulamin Przygodownia

Regulamin pokoju

 1. Organizatorem gry typu „pokój zagadek” jest firma Mozaika Krzysztof Płotka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Lechickiej 59 lok. 209, 61-695 Poznań; wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP: 556-212-89-66, Regon:366734419.
 2. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 3. Przystąpienie do gry jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Do gry można przystąpić po dokonaniu rezerwacji telefonicznej, mailowej lub za pomocą internetowego systemu rezerwacji i uiszczeniu opłaty za grę.
 5. Opłata za grę dokonywana jest na miejscu w gotówce, za pośrednictwem terminalna płatniczego lub poprzez płatność internetową.
 6. Po dokonaniu rezerwacji online i dokonaniu płatności przelewem/kartą przez portal www.lockme.pl, zmiana terminu rezerwacji możliwa jest pod warunkiem zgłoszenia z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przeciwnym wypadku zapłacona uprzednio kwota nie podlega zwrotowi.
 7. Gra trwa 60 minut, bez możliwości wydłużenia.
 8. Przebieg gry jest monitorowany i rejestrowany, aby ułatwić organizatorom dostarczanie graczom podpowiedzi, a także w razie niejasności dotyczących przebiegu gry, do rozwiązywania sporów związanych z ewentualnymi zniszczeniami lub wypadkami.
 9. Uczestnicy zobowiązani są o pojawienie się na miejscu 10 minut przed planowanym rozpoczęciem gry. W przypadku spóźnienia organizator ma prawo skrócić czas gry lub gdy spóźnienie przekracza 20 minut, odmówić uczestnikom wejścia do pokoju. W przypadku spóźnienia powyżej 20 min nie przysługuje zwrot dokonanej uprzednio zapłaty.
 10. W pokoju „Tajemniczy las” w grze może brać udział 2-5 osób.
 11. Podczas gry zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych przyniesionych przez uczestników gry.
 12. Zabronione jest nagrywanie i fotografowanie gry, pokoju oraz elementów jego wyposażenia. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, gra zostanie przerwana, a cała grupa uczestników wyproszona z pokoju bez zwrotu pieniędzy.
 13. Na czas gry można zostawić wszystkie niepotrzebne w rozgrywce rzeczy w poczekalni. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginione rzeczy.
 14. Podczas gry nie należy stosować siły. W przypadku zniszczenia elementów wyposażenia z winy uczestników organizator ma prawo żądać kosztów ich naprawy lub wymiany.
 15. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
 16. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia, picia napojów alkoholowych oraz jedzenia. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia uczestników pozostających pod wpływem alkoholu lub
  środków odurzających.
 17. W przypadku naruszenia regulaminu gra może zostać przerwana, a uczestnicy wyproszeni z pokoju bez zwrotu uprzednio uiszczonej zapłaty.
 18. Voucher można kupić osobiście w siedzibie firmy, online na stronie www.przygodownia.pl lub zgłaszając takie zapotrzebowanie na adres: biuro@przygodownia.pl Płatności za voucher można dokonać gotówką
  lub przelewem.
 19. Voucher upoważnia do wzięcia udziału w jednej grze w wybranym pokoju. Data ważności vouchera jest na nim określona. Osoba, która otrzymała voucher i chciałaby go zrealizować, powinna dokonać rezerwacji wybranej przez siebie gry poprzez stronę internetową (podając w komentarzu kod z vouchera), telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy. Osoby, które otrzymały voucher nie mają możliwości wymiany jego wartości na gotówkę. Dane osobowe podawane przy zakupie voucherów będą wykorzystywane jedynie do sprzedaży voucherów.
 20. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie firma Mozaika Krzysztof Płotka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Lechickiej 59 lok. 209, 61-695 Poznań; wpisana do Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP: 556-212-89-66, Regon: 366734419.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

3. Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy.

4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.