Regulamin Clue Room

Regulamin pokoju

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Regulamin określa zasady obowiązujące podczas gry, zasady rezerwacji oraz płatności za grę lub voucher pomiędzy  Agatą Krysztafkiewicz prowadzącą  działalność gospodarczą CluERoom Agata Krysztafkiewicz z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Dąbrówki 3/3 , wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7842298222 zwaną dalej organizatorem, a uczestnikami gry.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Każda osoba dokonująca rezerwacji lub kupująca bilet lub voucher na stronie www.CLUEROOM.PL, telefonicznie  lub osobiście w siedzibie firmy zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania zawartych w nim informacji osobom, z którymi będzie brała udział w grze.

1.2. Podczas gry w CLUEROOM uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu
oraz zaleceń pracowników.

2. REZERWACJA

2.1. Rezerwacji dokonać można korzystając ze strony WWW.CLUEROOM.PL zakładka REZERWUJ,
telefonicznie pod numerem +48 668 468 439, osobiście w siedzibie firmy, bądź e-mail: poznan@clueroom.pl

2.2. Rezerwacja dotyczy jednej gry w jednym pokoju dla grupy 2-5 osób.

2.3. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej 3 godziny przed czasem rozpoczęcia gry.

2.4. Jeśli chcemy zarezerwować grę później niż 3 godziny przed czasem rozpoczęcia gry, należy skontaktować się z zespołem CLUEROOM i uzyskać zgodę na rezerwację. W przypadku braku zgody CLUEROOM ma prawo odmówić udziału w grze osobom rezerwującym grę za pomocą strony internetowej.

2.5. Podczas dokonywania rezerwacji należy dokonać wyboru pokoju oraz daty i godziny rezerwacji,
a następnie podać:
–  numer telefonu kontaktowego,
–  adres e-mail.

2.6. Po dokonaniu rezerwacji na podany e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rezerwacji.

2.7. Rezerwację można odwołać za pomocą e-maila, telefonicznie bądź osobiście. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 24 godziny przed grą ,płatność za grę lub voucher przepada. W przypadku gdy gra nie została opłacona osoba, która zarezerwowała grę musi opłacić grę.

2.8. W dniu gry lub w dniu poprzedzającym grę zespół CLUEROOM może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

2.9. Dane osobowe podawane przy rezerwacji będą wykorzystywane do celów rezerwacji.

3. PŁATNOŚĆ

3.1. Płatność za grę możliwa jest przelewem, gotówką lub kartą przed rozpoczęciem gry.

3.2. Płatność dotyczy jednej gry w jednym pokoju dla grupy 2-5 osób. Cena uzależniona jest od ilości osób biorących udział w grze.

3.3. Jeśli płatność dokonywana jest za pomocą zwykłego przelewu, zalecane jest zrobienie go nie później niż 3 dni robocze przed datą gry. W treści przelewu należy podać dzień i godzinę gry oraz nazwę pokoju.

3.4. Przed zrobieniem zwykłego przelewu należy dokonać rezerwacji gry.

3.5. CLUEROOM może wprowadzać czasowo promocje cenowe na gry. Promocje nie sumują się.

3.6. Dane osobowe podawane przy płatności będą wykorzystywane do celów płatności firmy.

4. VOUCHERY

4.1. Voucher (Prezent) można zakupić online lub wysyłając e-mail na adres poznan@clueroom.pl lub osobiście
w siedzibie firmy po wcześniejszym zamówieniu vouchera. Szczegółowy regulamin sklepu internetowego znajduje sie pod adresem https://clueroom.pl/sklep-dokumenty/

4.2. Voucher upoważnia do wzięcia udziału w jednej grze w wybranym pokoju dla grupy 2-5 osób.

4.3. Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.

4.4. Po dokonaniu płatności, na podany e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zakupu vouchera. Obdarowanej osobie wystarczy przekazać nr vouchera.

4.5. Przy rezerwacji za pomocą e-mail przysługuje prawo rezygnacji z zakupu vouchera w ciągu 14 dni od daty zakupu. W tym celu należy zawiadomić CLUEROOM w formie pisemnej e-mailem lub listownie. Wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto, z którego robiona była płatność w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania rezygnacji pod warunkiem, że voucher nie został wykorzystany wcześniej.

4.6. Dokonując zakupu vouchera w siedzibie firmy, kupujący otrzyma voucher. Płatności za voucher w siedzibie firmy można dokonać gotówką lub kartą.

4.7. Osoba, która otrzymała voucher i chciałaby go zrealizować, powinna dokonać rezerwacji wybranej przez siebie gry korzystając ze strony WWW.CLUEROOM.PL zakładka REZERWUJ, telefonicznie pod numerem +48 668 468 439, osobiście w siedzibie firmy, bądź e-mail: poznan@clueroom.pl (pkt. 2. REZERWACJE).

4.8. Osoby, które otrzymały voucher nie mają możliwości wymiany jego wartości na gotówkę.

4.9. Nie ma możliwości wydłużenia czasu ważności vouchera.

4.10. Dane osobowe podawane przy zakupie voucherów będą wykorzystywane do sprzedaży voucherów.

5. ZASADY GRY

5.1. Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu oraz zapłaceniu za grę.

5.2. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.

5.3. W grze może wziąć udział od 2 do 5 osób w przypadku pokoju Golden Hajs oraz od 2 do 4 osób w przypadku pokoju Krasnoludy

5.4. Ze względu na trudność zagadek minimalny wiek Gracza to 16 lat. Dzieci młodsze mogą uczestniczyć
w grze jedynie pod opieką prawnych opiekunów.

5.5. Przebieg gry jest monitorowany w celu prawidłowego przebiegu gry. Zespół CLUEROOM może udzielać podpowiedzi, aby gra była atrakcyjna dla uczestników.

5.6. Gracze powinni stawić się w siedzibie firmy 5 minut przed rozpoczęciem gry (nie wcześniej)

5.7. Jeśli gracze spóźnią się na zarezerwowaną godzinę muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry. Jeśli gracze spóźnią się więcej niż 15 minut nie mają możliwości udziału w grze.

5.8. Czas gry to 75 min. Nie ma możliwości wydłużenia czasu gry.

5.9. CLUEROOM ma prawo rozpocząć grę z opóźnieniem do 30 minut jeśli zaistniały ku temu uzasadnione przesłanki.

5.10. Z przyczyn niezależnych np. brak energii elektrycznej, brak internetu lub awaria systemu CLUEROOM ma prawo do przełożenia gry na inny termin.

5.11. Osoba rezerwująca zobowiązuje się do poinformowania pozostałych osób, z którymi bierze udział
w grze o zasadach obowiązujących w CLUEROOM.

5.12. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego, z problemami z sercem lub krążeniem.

5.13. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych.  Jeżeli zespół CLUEROOM zauważy, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo:  wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.

5.14. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w czasie odbywania gry. W razie zniszczeń zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną.

5.15. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoi.

5.16. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

5.17. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

5.18. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom.

5.19. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, pracownik CLUEROOM’u ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie siedziby firmy, bez prawa do zwrotu pieniędzy.

5.20. CLUEROOM nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.

5.21. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

5.22. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności i plików cookies.

CLUEROOM przykłada dużą wagę do ochrony prywatności wszystkich swoich klientów. Dane osobowe traktuje ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Administratorem strony www.clueroom.pl jest CLUEROOM Agata Krysztafkiewicz z siedzibą w Gnieźnie ul. Dąbrówki 3/3 62-200 Gniezno wpisana do Centralne Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7842298222

Aby uzyskać informację o przetwarzaniu danych osobowych należy napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych na adres: poznan@clueroom.pl lub wysłać list pocztą tradycyjną na adres CLUEROOM Agata Krysztafkiewicz, 62-200 Gniezno ul. Dąbrówki 3/3.

Dane osobowe otrzymujemy podczas dokonywania rezerwacji pokoju lub zakupu vouchera na naszej stronie www.clueroom.pl poprzez formularz kontaktowy, podczas rezerwacji telefonicznej lub mailowo. Rezerwując pokój, należy podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. adres e-mail i numer telefonu. W przypadku wystawienia faktury również otrzymujemy dane osobowe.

Przetwarzamy dane osobowe, bo jest to niezbędne do dokonania rezerwacji.
Gwarantujemy, że dane osobowe będą poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych masz:
• prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych tj. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem poznan@clueroom.pl Możemy jednak odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych, np. mamy obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zarezerwować pokój lub zamówić voucher, bądź otrzymać fakturę.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pliki cookies (ciasteczka)
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu clueroom.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa clueroom.pl może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.